Складнощі та перепони на початковому етапі діяльності сучасних українських АРР. Превентивні дії: серпень – вересень 2017.

Створення та розбудова інституційної спроможності діяльності сучасних  дієвих та ефективних Агенцій регіонального розвитку (далі АРР) в Україні є завершальним етапом процесу формування інфраструктури регіонального розвитку та реалізації державної регіональної політики. Прийняті в 2015 – 2016 роках нормативні документи описали та спростили участь в заснуванні АРР в юридичній формі установи для органів влади та місцевого самоврядування.

Проте з часу публікації Постанови Кабнету Міністрів № 258 від 11.02.16 року тільки деякі області, змогли з різним рівнем успішності відповідно до наданих нашим Центром реформ та місцевого розвитку рекомендацій та зразків документів, в тому числі розміщених для загального ознайомлення на сторінці www.region.net.ua, створити (зареєструвати) сучасні АРР. Власне, недотримання розробленої нашими експертами методології і технологічної послідовності створення АРР, не дозволило забезпечити наявності 100% коштів необхідних для покриття видатків бюджету АРР, створити повноформатну команду для роботи в АРР, як і досягти результатів проектної діяльності.

Більше того, аналіз подій та документів в кожній області дозволив чітко ідентифікувати декілька типових проблем, за якими тепер і можна класифікувати стан процесу створення АРР, як інфраструктури регіонального розвитку та реалізації державної регіональної політики.

Так, у Львівській, Івано-Франківській, Одеській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Житомирській, Тернопільській, Херсонській, Рівненській областях та АР Крим АРР не створені взагалі, в Дніпропетровській, Волинській, Чернівецькій областях АРР створені неправильно – з порушенням положень ПКМ № 258 від 11.02.16 року, оскільки засновником виступила тільки ОДА або тільки Обласна Рада. В цих АРР немає серед учасників представників основних вигодонабувачів регіонального розвитку, і відповідно такі АРР не мають ні фінансування, ні підтримки в регіоні і є повністю недієвими. В Полтавській, Хмельницькій, Чернігівській, Закарпатській областях АРР створено з дотриманням положень зазначеної ПКМ і залучено майже всі необхідні для дієвого розвитку регіону учасники – представники від органів влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадськості та навчально-наукових закладів.     Проте відсутність деяких з ключових партнерів АРР або зацікавлених учасників регіонального розвитку не дозволяє розпочати процес розбудови інституційної спроможності, нормального функціонування та спів фінансування АРР, виконання проектної роботи та отримання реальних результатів, що впливають на територію та економіку області.

Тільки в Черкаській, Вінницькій, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях АРР почали діяти залучивши деяке бюджетне фінансування, добровільні внески бізнесу та міжнародних організацій. Також було залучено мінімальний постійний персонал від 2 до 5 осіб. Але і ці найбільш вдалі приклади на сьогодні перебувають в стані повільного становлення, без перспективи стати реальним дієвим фактором впливу на регіональний розвиток, внаслідок обмеженості фінансових ресурсів та, в першу чергу, недостатності персоналу та його компетенційних характеристик. Без наявності мінімально необхідного рівня забезпеченості фінансовими ресурсами, повної комплектації персоналом, який пройшов відповідну спеціалізовану підготовку, участі ключових вигодонабувачів регіонального розвитку в управлінні та діяльності АРР – критично важливий інструмент реалізації державної регіональної політики та регіонального розвитку не запрацює належним чином, не стане рушієм підготовки та реалізації проектів територіального розвитку.

Ідентифікація значимих розвиткових проектів, їх належне оформлення, пошук та залучення ресурсів для їх реалізації (в першу чергу людських), виконання, отримання значимих для регіону змін, моніторинг та звітування про системні розвиткові зміни на територіях областей – складні завдання які зобов’язана виконувати АРР та її персонал.

Саме для реалізації системотворчих та унікальних проектів варто створювати та розвивати такий складний інструмент як АРР, адже для залучення представників різних секторів (середовищ) територіального розвитку та мультиджерельного ресурсного забезпечення потребується значна кількість зусиль та складні компетенції. Відповідно і створювати та застосовувати АРР необхідно відразу на складному компетенційному, мультиресурсному та багатозадачному рівні – тоді сума зусиль партнерів АРР разом з його персоналом відразу принесе відчутні видимі результати в розвитку регіонів.

Власне, основним завданням АРР має стати фактична підготовка та реалізація проектів з вирівнювання секторальних, територіальних та інфраструктурних диспропорцій між регіонами, створення системних умов для реалізації в новій якості та кількості потенціалу кожного регіону.

Це можливо тільки за умов, коли:

  • фінансові надходження до АРР не сконцентровані тільки від одного із можливих джерел, а засновники чи суб’єкти несуть відповідальності за підтримання фінансової, інтелектуальної та інституційної спроможності і експертної незалежності АРР;
  • АРР розробляє проекти та пропозиції з врахуванням інтересів та потреб представників різних середовищ – регіональних вигодонабувачів, які відповідно враховуються органами влади та місцевого самоврядування влади у підготовці та ухваленні власних рішень з питань власної компетенції, пов’язаних з місцевим розвитком;
  • підготовка розвиткових проектів є комплексною та високоякісною, з пошуком та застосуванням інновативних рішень, але водночас оформлених відповідно до нормативно-правових вимог в Україні та кращих міжнародних практик та стандартів;
  • персонал АРР та її інституційно-організаційна структура сформовані як високоефективний інтегрований механізм реалізації надскладних завдань, до підготовки проекті заучені висококваліфіковані та мотивовані працівники та зовнішні експерти.

На сьогодні жодна АРР в Україні не досягла необхідного початкового рівня інституційного розвитку. Навіть ті АРР, які були створені з нашою методологічною допомогою, на сьогодні потребують власне переходу до наступного етапу свого становлення – розвитку інституційної спроможності.

Таким чином, головними проблемами на сьогодні в процесах створення АРР в Україні є:

  1. неправильна або не повнокомплектна структура співзасновників та відповідно Наглядових Рад, що необхідно для забезпечення представництва інтересів ключових учасників – вигодонабувачів територіального розвитку регіонів;

  2. неправильна або відсутня система гарантованого та сталого і збалансованого співфінансування бюджету (кошторису) діяльності АРР;
  3. не повнокомплектний та не інтегрований по функціоналу, компетенціями та навикам персонал АРР;
  4. відсутній пріоретизований та синхронізований з головними завданнями стратегії регіонального розвитку області та країни План Діяльності АРР, відсутні підготовлені та комплексно оформлені розвиткові проекти, які мають системне значення та вплив на територіях областей.

На цьому етапі критичним є потреба завершити формування правильної та дієвої системи юридичного збалансованого залучення та представлення в Наглядовій раді і відповідно в діяльності АРР інтересів основних вигодонабувачів регіонального розвитку – представників влади, бізнесу, громади. Наступним є створення належної системи внутрішнього управління процесами та персоналом АРР. Далі – пошук та комплектація необхідно мінімальним персоналом  (не менше 20 осіб) для якого забезпечено належна ринкова оплата за роботу та комфортні умови роботи та навчання – наступне непросте завдання для регіонів, враховуючи значні темпи міграційних процесів.

Формування змістового плану дій АРР, визначення індикаторів результативності та якісна фандрейзингова кампанія з метою контрактування стабільного фінансового забезпечення для покриття витрат бюджету АРР – комплексне і складне завдання, яке неможливо виконати на початкових етапах діяльності АРР без знань зовнішніх експертів. Як власне і на подальших етапах навчання складним навикам і компетенціям для персоналу АРР та підготовки під час цього навчання розвиткових проектів – також потребує залучення дуже кваліфікованих та досвідчених зовнішніх консультантів, зокрема з нашого експертного середовища ГО «Центр реформ та місцевого розвитку», яке спеціалізується саме над вирішенням зазначених завдань.

Вирішити зазначені системні та складні завдання інституційної розбудови та подолати основні проблеми розвитку нових українських установ – АРР – саме з цією метою і підготовлений комплекс превентивних дій, викладених в формі Проектних Пропозицій, спеціально розроблених експертами ГО «Центр реформ та місцевого розвитку» та надісланих в кожну область та в кожну існуючу АРР. Головними кластерами дій є: впорядкування організаційно – юридичної структури АРР, бюджетування та план інституційного розвитку АРР, набір та розвиток спеціальних компетенцій та навиків персоналу АРР, налагодження співфіансування діяльності АРР, підготовка розвиткових проектів для областей.

Реалізація таких Проектних Пропозицій гарантуватиме для АРР вирішення проблем, які вже виникли в процесі їх створення, а також забезпечить перехід на новий якісний та кількісний рівень діяльності вже в короткостроковій  перспективі 6-10 місяців.

За більш детальною інформацією просимо звертатися до наших експертів, зокрема до Гінкула Андрія, експерта Проекту Міністерства Розвитку Польщі «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів», експерта з територіального розвитку ГО «Центр реформ та місцевого розвитку».

З повагою,

Експертна Рада

ГО «Центр реформ та місцевого розвитку»